uputstva
zaštita voća

Kako osloboditi memoriju i ostale resurse?

28.04.2010, 12:23
Servisi su programi koji se pokrecu pri pokretanju OS-a i nastavljaju raditi tako što omogucuju operativnom sustavu njegovu funkcionalnost. Postoji puno servisa koji se pokrecu,a nisu potrebni što oduzima sistemsku memoriju i vrieme vašem procesoru. Iskljucivanjem nepotrebnih servisa uciniti ce vaše racunar bržim.
Do servisa dolazite tako da kliknete na
Start - Run i upišete SERVICES.MSC i kliknete na OK.


Sada ste spremni iskljuciti nepotrebne servise.Za primjer iskljuciti ?emo "Portable Media Serial Number" servis.

Pronadite servis na listi i ozna?ite ga sa mišem.
Desni klik i odaberite "Properties".
Otvara se prozor sa opcijama i odaberite "Disable".
Kliknite na OK i sljede?i put kada pokrenete ra?unalo servis ne?e biti pokrenut.

Ovaj pregled vam donosi informacije o svakom pojedinom servisu, njegovoj funkcionalnosti te servisima o kojima je ovisan tj. bez kojih ne može funkcionirati.
Mogu?e je da na se na vašem ra?unalu ne nalaze svi navedeni servisi, ovaj nesklad postoji zbog razlika izmedu Home i Professional verzije Windowsa.Alerter
Obaveštava korisnike o slanju administrativne uzbune. Korisno samo u slucaju kada je racunalo dio vece racunalne mreže. Ako vam je racunalo samostalna radna stanica ili spojena u manji LAN (Lokalna mreža) slobodno onemogucite.


Application Layer Gateway Service
Pruža podršku za Internet Connection Sharing i Internet Connection Firewall. Pa ako koristite ove funkcije postavite ovaj servis da se automatski pokrece, u suprotnom ga onemogucite.


Application Management
Koristi se za dodjeljivanje, objavljivanje i brisanje softvera. Ovaj servis postavite na manual.


Automatic Updates
Proverava da li su raspoložive nove zakrpe za Windowse, te u slucaju da su raspoložive obavještava vas. Jedini problem kod ovog servisa je što prode dosta vremena od objave zakrpe pa do trenutka dok vas ovaj servis obavijesti da je nova zakrpa raspoloživa. Stoga je bolje ovaj servis onemogu?iti i zakrpe skidati ru?no sa windowsupdate.microsoft.com. U slu?aju da se odlu?ite na korištenje ovog servisa postavite ga na automatsko pokretanje i omogu?ite Cryptographic Services jer je o njemu ovisan.


Background Intelligent Transfer Service
Ovaj servis koristi Windows Update. Svrha mu je da ako tijekom skidanja zakrpe isklju?ite/resetirate vaše racunalo nakon ponovne prijave na sustav Update se nastavi tamo gdje je stao tj. ne ide ispo?etka. Ako ne koristite Automatic Updates odnosno skidate zakrpe ru?no slobodno onemogu?ite ovaj servis.
Ovisi o Remote Procedure Call i Workstation servisima.

ClipBook
Omogucuje razmjenu cut/paste objekata izmedu ra?unala povezanih u mreži. IMHO beskorisno, slobodno onemogu?ite. U slucaju da imate razloga koristiti ovaj servis onda omogucite i Network DDE jer je o njemu ovisan.


COM+ Event System
Potreban za aplikacije koje koriste COM+. Koje aplikacije koriste ovaj servis pogledajte u C:\Program Files\ComPlus Applications. Bez obzira da li koristite COM+ aplikacije ovaj servis postavite ili na manual ili automatsko jer je Optimize funkcija Bootvis-a ovisna o njemu.


COM+ System Application
Isto kao za COM+ Event System


Computer Browser
Održava listu racunala i resursa na velikim mrežama. Slobodno onemogu?ite ovaj servis ako je vaše racunalo samostalno ili u manjoj mreži jer i dok je ovaj servis onemogucen možete potpuno funkcionalno koristiti mrežu.
Ovisi o Server i Workstation servisima.


Cryptographic Services
Potvrduje digitalne potpise Windows datoteka, i koristi ga Automatic Updates, no u ostalim situacijama je nepotreban, pa ga postavite na manual.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


DHCP Client
Prima dinami?ku IP adresu od DHCP servera. Ovaj servis postavite na Manual ako se spajate na Internet, u suprotnom ga možete onemogu?iti.
Ovisi o AFD Networking Support Environment, NetBios over TCP/IP TCP/IP Protocol Driveru.


Distributed Link Tracking Client
U slu?aju da ra?unalo B napravi shortcut na datoteku na ra?unalu A i ra?unalo A promijeni lokaciju datoteke A tada ?e ovaj servis javiti ra?unalu B kako je adresa promijenjena.
Korisno u velikim mrežama, u suprotnom onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call


Distributed Transaction Coordinator
Brine se o transakcijama koje uklju?uju višestruke resurse. Trenutno ne iskorišteno, ali mogu?e je da ?e biti korišteno od strane .NET tehnologije. Onemogu?ite ovaj servis, a ako budete imali problema postavite ga na manual.
Ovisi o Remote Procedure Call i Security Accounts Manager.


DNS Client
Prevodi i "kešira" DNS imena. Ovaj servis je potreban samo ako koristite IPSEC. Slobodno ga postavite na manual.


Error Reporting Service
Prijavljuje Microsoftu kada se odre?ena aplikacija sruši. Onemogu?ite sa zadovoljstvom :)).
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Event Log
Omogucuje prikaz poruka u Event Vieweru koji je vrlo koristan kada rješavate neki problem na racunalu. Ovaj servis postavite da se automatski pokrece.


Fast User Switching Compatibility
Asistira aplikacijama koje se ne snalaze u višekorisni?kom okruženju. Ako na ra?unalu nemate puno (manje od 10) korisni?kih ra?una slobodno onemogu?ite ovaj servis.
Ovisi o Terminal Services.


Fax Service
Podrška za faksiranje. Podrazumijevano se ne instalira, ali možete je dodati putem Add/Remove Windows Components
Ovisi o Plug and Play, Print Spooler, Remote Procedure Call i Telephony servisima.


FTP Publishing Service
Podrška za FTP server. Ne instalira se podrazumijevano, ve? se može naknadno instalirati putem Add/Remove Windows Components ako želite stvoriti FTP server.
Ovisi o IIS Admin sevisu.


Help and Support
Ovaj servis koriste Microsoft online help dokumenti. Slobodno onemogu?ite.


Human Interface Device Access
Koriste ure?aji koji na sebi posjeduju dodatne hotkey funkcije npr. skeneri sa fax/copy kontrolama. Ako posjedujete neki takav ure?aj postavite pokretanje servisa na automatsko, u suprotnom onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu


IIS Admin
Ne instalira se podrazumijevano, ali možete ga naknadno instalirati putem Add/Remove Windows Components. Koristi se u suradnji sa lokalnim web i ftp servisima.
Ovisi o Remote Procedure Call i Security Accounts Manager servisima.


IMAPI CD-Burning COM Service
Služi za snimanje cd-a iz samog shell-a windowsa. (drag & drop). U slu?aju da ne koristite ovu funkciju ve? cd-e snimate pomo?u specijaliziranog softvera (npr. Nero) slobodno onemogu?ite ovaj servis. U suprotnom ga postavite na manual.


Indexing Service
Kreira indekse na disku radi bržeg pretraživanja, no to radi na vrlo loš na?in tako da zauzima dosta resursa i zna se pokrenuti dok radite pa vam usporiti ra?unalo na razinu 486. Onemogu?ite sa zadovoljstvom :))
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Internet Connection Firewall and Internet Connection Sharing
Omogucuje da više racunala pristupa Internetu preko jedne modemske linije, te ugradeni firewall. U slucaju da koristite specijalizirani softver za ove namjene slobodno onemogu?ite ovaj servis, u suprotnom ga postavite na manual.
Ovisi o Application Layer Gateway Service, Network Connections, Network Location Awareness, Remote Access Connection Manager servisima.


IPSEC Services
Kontrolira IP siguronosni certifikat. Za prosje?nog korisnika ovo je nepotrebno. Slobodno onemogu?ite.


Logical Disk Manager
Vitalan za rad Disk Management MMC konzole. Pokretanje servisa postavite na manual.
Ovisi o Plug and Play, Remote Procedure Call servisima.


Logical Disk Manager Administrative Service
Isto kao za Logical Disk Manager.


Messenger
Šalje poruke izme?u servera i klijenta. Ovaj servis se ne odnosi na MSN Messanger. Za prosje?nog korisnika nevažno. Slobodno onemogu?ite.MS Software Shadow Copy Provider
Koristi se u suradnji sa Volume Shadow Copy servisom. Ovaj servis koristi MS Backup, pa ako ne koristite taj program slobodno ga onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call


Net Login
Koristi se za prijavu na Domain Controller. Ako je vaše ra?unalo dio velike mreže postavite na Automatic, u suprotnom onemogu?ite servis.
Ovisi o Workstation servisu.


NetMeeting Remote Desktop Sharing
Omogucuje korisniku da pristupi vašem racunalu putem NetMeetinga. Svakako onemogucite ovaj servis jer predstavlja veliki sigurnosni rizik.


Network Connections
Služi op?enito za mrežno povezivanje. Ako vaše ra?unalo nije spojeno na nikakvu vrstu mreže onemogu?ite servis, u suprotnom svakako postavite na Automatic.


Network DDE
Koristi za dinami?ku razmjenu podataka u mreži. Omogu?ite samo ako koristite ClipBook, u suprotnom onemogu?ite servis.
Ovisi o Network DDE DSDM servisu.


Network DDE DSDM
Isto kao za Network DDE,
Ovisi o AFD Networking Support Environment i TCP/IP Protocol Driveru.


Network Location Awareness
Potrebno samo za rad Internet Connection Sharing servisa.


NT LM Security Support Provider
Nepotrebno, osim ako koristite Message Queuing ili vodite Telnet server.


Performance Logs and Alerts
Prikuplja podatke o performansama ra?unala i sprema ih. Slobodno onemogu?ite.


Plug and Play
Obavezno postavite na Automatic. Bez pitanja :))


Portable Media Serial Number
?ita serijski broj iz prijenosnih glazbenih ure?aja npr. mp3 player. Jednostavno onemogu?ite.


Print Spooler
Kontrolira poslove ispisa. Ako imate pisa? ili se spajate na mrežni pisa? svakako postavite ovaj servis na Automatic. U suprotnom ga onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Protected Storage
Sprema lozinke korištene pri prijavi na web stranice, dial up veze i sl. Ako ne želite ?uvati lozinke iz sigurnosnih razloga onemogu?ite ovaj servis, a ako vam se ne da upisivati lozinke svaki put postavite ga na Automatic.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


QoS RSVP
Kontrolira mrežni promet putem IPSEC-a i apliakcija koje podržavaju QoS. Slobodno onemogu?ite.


Remote Access Auto Connection Manager
Automatski otvara vezu sa Internetom kad neki program to zatraži. Onemogu?ite sa zadovoljstvom :))
Ovisi o Remote Access Connection Manager i Telephony servisima.


Remote Access Connection Manager
Otvara vezu sa Internetom. Postavite na automatsko pokretanje.


Remote Desktop Help Session Manager
Kontrolira rad Remote Assistance-a. Slobodno onemogu?ite i uštedite 4 MB RAM-a.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Remote Procedure Call
Servis vitalan za rad kompletnog ra?unala. Obavezno postavite na Automatic.


Remote Procedure Call Locator
Kontrolira bazu podataka Remote Procedure Call -a. Postavite na manual.


Remote Registry Service
Podrška za pristup udaljenom registry-u. Onemogu?ite iz siguronosnih razloga.


Removable Storage
Kotrolira rad izmjenjivih ure?aja kao npr. backup traka. U slu?aju da ne koristite takav ure?aj slobodno postavite na manual ili onemogu?ite.

Routing and Remote Access
Omogu?uje spajanje ra?unala na VPN mrežu putem modema. Ukoliko se ne spajate na takvu mrežu onemogu?ite servis iz sigurnosnih razloga.
Ovisi o NetBIOSGroup i Remote Procedure Call servisima.


Secondary Logon
Omogu?uje pokretanje procesa (programa) pod drugim privilegijama. Npr. administrator može pokrenuti neku aplikaciju, za koju trenutno aktivan korisnik nema dovoljno prava. O?ituje se kao "Run as..." stavka u kontekstualnom izborniku.


Security Accounts Manager
Upravlja podacima o lokalnim korisni?kim ra?unima. Postavite na automatic.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Server
Omogu?ava korištenje vašeg pisa?a putem mreže. Ako ne trebate ovu funkciju slobodno onemogu?ite.


Shell Hardware Detection
Koristi za autoplay ure?aja kao što su memorijske kartice i sl. Slobodno onemogu?ite ako ne koristite takav ure?aj. Ako koristite laptop ostavite na Automatic.


Smart Card
Pruža podršku za identifikaciju putem SmartCard-a. Ako ne posjedujete ovaj ure?aj slobodno onemogu?ite.


Smart Card Helper
Kao i za Smart Card servis.


SSDP Discovery Service
Otkriva uPNP ure?aje na lokalnoj mreži. Postavite na Automatic.


System Event Notification
Obavještava servise o razli?itim doga?ajima u sustavu, kao npr. Logon ili Stand By. Trenutno nije poznata niti jedna aplikacija koja koristi ovaj servis. Slobodno onemogu?ite.
Ovisi o COM+ Event System


System Restore Service
System restore u zadanim trenutku kreira sliku sustava i pomo?u njega je nakon eventualne havarije povratiti sustva u prethodno stanje. U praksi ovaj sustav ne funkcionira baš savršeno, i zauzima dosta resursa tako da ga možete slobodno onemogu?iti.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Task Scheduler
Brine o unaprijed zakazanim doga?ajima kao npr. defragmentacija, backup, a koristi ga i dosta aplikacija kao npr. Bootvis. Postavite na automatic, ako koristite neku od aplikacija koje su ovisne o ovom servisu.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


TCP/IP NetBIOS Helper Service
Podrška za NetBIOS putem TCP/IP-a.
Ovisi o AFD Networking Support Environment i NetBios over TCP/IP servisima.


TCP/IP Printer Server
Ne instalira se podrazumijevano, a služi za rad UNIX print servera.
Ovisi o Print Spooler i TCP/IP Protocol Driveru.


Telephony
Kontrolira "telefonske" ure?aje na ra?unalu i potrebno je za ostvarenje modemske veze prema Internetu.
Ovisi o Plug and Play i Remote Procedure Call servisima.


Telnet
Omogu?ava telnetiranje udaljenog klijenta na lokalno ra?unalo. Onemogu?ite iz sigurnosnih razloga.
Ovisi o NT LM Security Support Provider, Remote Procedure Call i TCP/IP Protocol Driveru.


Terminal Services
Omogu?uje spajanje udaljenog korisnika na lokalno ra?unalo. Ovaj servis koriste Remote Desktop i Fast user switching. Onemogu?ite iz sigurnosnih razloga.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Themes
Podrška za novi izgled Windowsa. Onemogu?ite ako vas novi izgled Windowsa ne privla?i.


Uninterruptible Power Supply
Podrška za besprekidno napajanje. Interesantna je ?injenica kako dosta UPS-ova radi i bez potpore ovog servisa te ga stoga slobodno onemogu?ite.


Universal Plug and Play Device Host
Detektira i konfigurira uPNP ure?aje u vašoj lokalnoj mreži.
Ovisi o SSDP Discovery Servisu.


Upload Manager
Vrši razmjenu podataka izme?u servera i klijenta.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Volume Shadow Copy
Koristi se u suradnji sa MS Backupom. Onemogu?ite po potrebi.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


WebClient
Glavna namjena trenutno nepoznata. Pretpostavlja se kako je ovo podrška za MS-ovu novu .Net tehnologiju. Trenutno onemogu?ite iz sigurnosnih razloga.
Ovisi o WebDav Client Redirector servisu.


Windows Audio
Ovaj servis je vitalan ako želite ?uti bilo kakav zvuk iz vašeg ra?unala. Postavite na Automatic.
Ovisi o Plug and Play i Remote Procedure Call servisima.


Windows Image Acquisition
Koriste ga neki skeneri, web kamere i sl. ure?aji. Ako posjedujete ure?aj koji je ovisan o ovom servisu omogu?ite ga, u suprotnom ga onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Windows Installer
Ovaj servis je potreban za instalaciju aplikacija koje se instaliraju putem .msi datoteka. Postavite pokretanje servisa na manual.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.Windows Management Instrumentation
Vitalan servis, jednostavno ga postavite na Automatic.
Ovisi o Event Log i Remote Procedure Call servisima.Windows Management Instrumentation Driver Extension
Nije vitalno kao WMI, ali ga svejedno postavite na manual.


Windows Time
Ovaj servis se, ako je omogu?en, spaja na Internet i uga?a vaš sat prema atomskom satu.
Slobodno onemogu?ite.


Wireless Zero Configuration
Podrška za rad u beži?noj mreži. Ako niste dio takve slobodno onemogu?ite ovaj servis.
Ovisi o NDIS Usermode I/O Protocol i Remote Procedure Call servisima.


WMI Performance Adapter
Svrha trenutno nepoznata. Glavna karakteristika da uzima do 6 MB sistemske memorije :))
Postavite na manual ili onemogu?ite.
Ovisi o Remote Procedure Call servisu.


Workstation
Služi za spajanje lokalnog ra?unala na mrežu, postavite na automatic.


World Wide Web Publishing Service
Omogu?uje postavljanje vlastitog web servera. Ne instalira se podrazumijevano, ali se može naknadno instalirati.
Ovisi o IIS Admin servisu.
Postavio clan: Uputstvo_84
Podeli na Facebooku Podeli sa prijateljima na facebook-u

Komentari

Trenutno nema komentara, komentarisite clanak pomocu forme koja se nalazi ispod

Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati


Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. Sajt Uputstva.rs nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.